LIFE

کتاب «ژ‌ن خودخواه» نوشته ریچارد داوکینز

کتاب «ژ‌ن خودخواه» نوشته ریچارد داوکینز.

Advertisements

8 Merry Leadership Lessons You Can Learn From Santa [Infographic] from Jeffrey Fermin

<div style=»margin-bottom:5px»> <strong> <a href=»https://www.slideshare.net/JeffreyFermin/good-leadershi-practice&raquo; title=»8 Merry Leadership Lessons You Can Learn From Santa [Infographic]» target=»_blank»>8 Merry Leadership Lessons You Can Learn From Santa [Infographic]</a> </strong> from <strong><a href=»http://www.slideshare.net/JeffreyFermin&raquo; target=»_blank»>Jeffrey Fermin</a></strong> </div>

16 Inspiring Quotes on Life & Leadership from Stanford Graduate School of Business

<div style=»margin-bottom:5px»> <strong> <a href=»https://www.slideshare.net/StanfordBusiness/16-inspiring-quotes-on-life-leadership-42881151&#8243; title=»16 Inspiring Quotes on Life &amp; Leadership» target=»_blank»>16 Inspiring Quotes on Life &amp; Leadership</a> </strong> from <strong><a href=»http://www.slideshare.net/StanfordBusiness&raquo; target=»_blank»>Stanford Graduate School of Business</a></strong> </div>

مطالعه حق من است

امروز ها که بیشتر روی توسعه انسانی بحث روانشناختی – اجتماعی مهارت های زندگی مطالعه میکنم چقدر این حرف دکتر علی شریعتی  که گفت: «خدایا تو زندگی کردن را به من بیاموز مردن را خود خواهم آموخت»برایم الهام بخش است و با اندیشیدن به فراسوی این زندگی-مرگ به درک خامی از حرف ناپخته ای مولویی که حین عبور از کنار مسجدی شنیدم که میگفت: «در قبر بر روی گناهکار دریچه ای از آتش جهنم و بر روی نیکو کار دریچه ای از انوار بهشت باز میشود» می رسم و اندوهگینانه نتیجه می گیرم که چقدر تنگ است این قبری که ما در آن زندگی میکنیم و دریچه های مطالعه بر روی ما محکم بسته است و در اینجا دلتنگ حرف:«کتاب در این چهاردیواری های تنگ و تاریکی که ما زندگی میکنیم تنها روزنه ای است به سوی دشت، آنجا که دیوار نیست» می شوم و با هزار زحمت و مشقت تلاش میکنم برای خودم دریچه ای مطالعه را که به باور من دریچه ای انوار رحمت الهی در زندگی من اند و یا حق من است باز میکنم و در این حین چه کودکانه دلم به کسانی که از این روشنایی محروم اند می سوزد و با خودم می گویم خدا نیامرزد آنهایی را که این حق را از مردم ما با تحمیل فقر گرفتند.
با سر کردن در این سایه روشن مطالعه و ظلمت همان سوال اولی به یادم می آید چگونه باید زیست؟، مهارت زندگی چیست؟ و گاهی که این دریچه بازتر می شود می بینم که کسانی دغدغه ای اینکه زندگی چیست؟ و پرسش هستی چیست؟  را دارند و ما برای رسیدن به توسعه و آن هم توسعه انسانی نیازمند زندگی کردن در خم و پیچ این پرسش ها هستیم.
اگر در یک کلمه بگویم حقوق بشر برای من یعنی حق داشته باشم مطالعه کنم.
و با معذرت که نمیتوانم این دریچه را حداقل برای فعلا باز نگهدارم چون دریچه ای از ظلمت در قالب مشکلات باز شده است و من مجبورم بروم آن را ببندم.
پ.ن: دوستان من اینجا در صدد این نیستم که از توسعه بنویسم بلکه بیشتر در صدد یافتن راه خودم ام در آینده بیشتر چه مباحثی را مطالعه کنم و چه خداگونه اند به نظر من آنهایی که دیگران را رهنمایی میکنند.
حسن حسینیار
به مناسبت ۱۰ دسمبر روز جهانی حقوق بشر